maryna_mulyar: (Default)
[personal profile] maryna_mulyar

Це місто скляне, до нього торкнутися лячно,
Бринять у повітрі прозорі його дроти,
А люди жили в нім, розслаболено і невдячно,
Вантажені фури гойдали його мости,

Немиті чоботі топтали його бруківку,
А це ж бо не камінь — туманний гірський кришталь.
Помити в фонтані піжонську свою автівку,
Вмочити у світло безбарвні свої уста,

Гортати газету у синім тремтінні листя
І слухати хвилі, і чути свої думки…
Вітражні висотки, фаянсові передмістя,
Тонка порцеляна кав'ярень уздовж ріки.

І хочеться кави, і наче — звичайний ранок,
І хочеться жити, і страшно чомусь лишень,
І зграйка малечі будує піщаний замок,
А в інших, ледь старших, каміння гримить з кишень.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

maryna_mulyar: (Default)
Марина Муляр

February 2017

S M T W T F S
   1234
5 67891011
12131415161718
19202122232425
262728    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 26th, 2017 04:31 pm
Powered by Dreamwidth Studios