maryna_mulyar: (гоемон)
[personal profile] maryna_mulyar

Ой, людоньки, все-таки не треба згадувати Толкіена проти ночі. І, тим більше, не треба читати Брильову в нервово-депресивному настрої. Вже наче і вік не той, а мене все пре і пре, все вгору та вгору.

 

Я ніколи і нікому
Не віддам рідного дому
Знає мене Чорна Гора

Вася Гонтарський

Про чорних білок

В чорному лісі водяться чорні білки.
Бачив не всяк, але байки не брешуть.
От я плюю просто на варґа з гілки,
А, як прицілюсь, ляжуть і варґ, і вершник.

Ми дикуни. Хочеться їсти і спати,
Та не отут, а у теплі намету.
Гілка тверда. Штані — самі заплати.
Дупа болить. Вранішня варто, де ти?

Змінять — піду пити гарячу каву,
Прати брудне, снити далеким літом.
Клятви, поеми — награні панські вправи.
Квіти в траві. Хочу до них дожити.

Чорний півбог, як там тобі ведеться?
Кажуть, не спиш, кроки в пітьмі гуркочуть.
Сила — горіх, спокій — у ним ядерце.
Білочка чорна серце тобі не точить?

Нандор мовчать. Де нам в снігах співати?
Добра луна тільки від стін палаців.
Серед рудих чорні стріли не варті.
Ми — вартові бардів і можновладців.

 
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

maryna_mulyar: (Default)
Марина Муляр

September 2017

S M T W T F S
     12
345 6789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 04:27 pm
Powered by Dreamwidth Studios